Công văn số 2277/SXD-TT ngày 05/3/2020 của Sở Xây dựngCông văn số 2277/SXD-TT ngày 05/3/2020 của Sở Xây dựng về việc có ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố

=> Link dowload: Công văn số 2277 SXD-TT ngày 05-03-2020 của Sở Xây dựng

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc