Quy trình lựa chọn nhà thầu

Trong bài viết này, Sửa chữa nhà Toàn Trí sẽ chia sẻ về các quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu khác nhauĐấu thầu về bản chất là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng. Hiện nay hoạt động đấu thầu diễn ra ngày càng nhiều nên Sửa chữa nhà Toàn Trí xin chia sẻ các quy trình lựa chọn nhà thầu như sau:

Thứ nhất: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng;

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

Cuối cùng: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Thứ hai: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như sau:

Bước 1: Đối với chỉ định thầu theo quy trình thông thường bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng;

Bước 2: Đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng.

Thứ ba: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh được thực hiện như sau:

Bước 1: Đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng;

Bước 2: Đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu; nhà thầu nộp báo giá; đánh giá các báo giá và thương thảo hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Thứ tư: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp được thực hiện như sau:

Bước 1:  Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu;

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

Cuối cùng: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Thứ năm: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với tự thực hiện được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng;

Bước 2:  Hoàn thiện phương án tự thực hiện và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

Cuối cùng: Ký kết hợp đồng.

Thứ sáu: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân được thực hiện như sau:

Bước 1:  Chuẩn bị và gửi điều khoản tham chiếu cho nhà thầu tư vấn cá nhân;

Bước 2:  Nhà thầu tư vấn cá nhân nộp hồ sơ lý lịch khoa học;

Bước 3:  Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của nhà thầu tư vấn cá nhân;

Bước 4:  Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

Bước 5: Trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

Cuối cùng: Ký kết hợp đồng.

Thứ bảy: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị phương án lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương để triển khai thực hiện gói thầu;

Bước 2: Tổ chức lựa chọn;

Bước 3: Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn;

Bước 4: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Như vậy, ở mỗi hình thức khác nhau thì quy trình lựa chọn cũng được tổ chức thực hiện khác nhau, điều đó đảm bảo cho việc lựa chọn nhà thầu được công khai, minh bạch và đạt được kết quả cao nhất.

 

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc