Thông tư

Một số Thông tư trong lĩnh vực xây dựng từ năm 2014 đến nayThông tư 01: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Link download: TT_01_Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Thông tư 10: Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Link download: TT_10_Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Thông tư 11 – 2014: Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Link downloadTT_11_2014_Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Thông tư 11 – 2016: Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

Link download: TT_11_2016_ Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

Thông tư 16 – 2016: Hướng dẫn lặp hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Link download: TT_16_2016_Hướng dẫn lặp hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc